องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อทิ้งโถปัสสวะห้องน้ำชาย ชั่น ๑ (ฝั่งกองช่าง) และซ่อมพื้นคอนกรึตเสริมเหล็กห้องน้ำคนพิการและห้องน้ำหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 กันยายน 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองคืการบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ๓๔๕ หน้าจำนวน ๑๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กันยายน 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 กันยายน 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒V๑๒๐Ah จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กันยายน 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 สิงหาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเอ็นตัดหญ้า จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 สิงหาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 สิงหาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 สิงหาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค-ซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ของรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค-๒๑๖ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 สิงหาคม 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 สิงหาคม 2023