องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 ตุลาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทพร้มออกแบบ โครงการ อบจ.อ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงวิกฤต COVID-๑๙ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ตุลาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจัดสร้างพื้นที่จำหน่ายสินค้า ตลาดสร้างชีวิตหลังวิกฤต COVID-๑๙ ภายในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ,ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก

12 ตุลาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนบริเวณภายในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น เฉพาะงานปรับปรุงถนนและทางเดินเท้า และอาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ,ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก

12 ตุลาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร พร้อมตีแผ่นไม้ด้านหลัง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ตุลาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายโฟมข้อความ “พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ จังหวัดอ่างทอง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ตุลาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าประดับเวทีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ตุลาคม 2021

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานปรับปรุง ฟื้นฟู ดูแลรักษา และพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นฯ จำนวน ๒๓ ราย ดดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม -๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเแพาะเจาะจง

29 กันยายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการ (บ้ารพัก ๒ ชั้น) จำนวน ๓ หลัง และอาคารที่พักข้าราชการ (แฟลตเก่า) จำนวน ๑ อาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 กันยายน 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเครื่องพิมพืงาน และเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2021