องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแสวงหา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

1 เมษายน 2021

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๒๘ วัดแสนสุข-สายทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง, ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

1 เมษายน 2021

ประกาศราคากลางโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๑๙ บ้านหนองถ้ำ-รำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

8 มีนาคม 2021

ประกาศราคากลางโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๔๑ บ้านงิ้วราย – วัดคู อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

8 มีนาคม 2021

ประกาศราคากลางโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๒๙ บ้านอบทม – ห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

8 มีนาคม 2021

ประกาศราคากลางโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-022 บ้านดอน-บ้านท้ายยาง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

8 มีนาคม 2021

ประกาศราคากลางโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. ๐๑-๐๒๐ ทางพระ – คลองคู อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

8 มีนาคม 2021

ประกาศราคากลางโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ.๐๑-๐๐๓ บ้านแก-วัดจันทร์มณี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

8 มีนาคม 2021

ประกาศราคากลางโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง อท.ถ. 01-002 บ้านโพธิ์ศรี-บ้านตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

8 มีนาคม 2021

ประกาศราคากลางโครงการอำนวยความปลอดภัยทางถนนโดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงท้องถิ่น สายทางไผ่วง-บ้านอ้อล้อม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

8 มีนาคม 2021