องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

24 เมษายน 2023

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

24 มีนาคม 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

23 มีนาคม 2023

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

3 มีนาคม 2023

แจ้งผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ ๑ และคนที่ ๒

2 กุมภาพันธ์ 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

2 กุมภาพันธ์ 2023

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

23 มกราคม 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

5 มกราคม 2023

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

5 มกราคม 2023

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

14 ธันวาคม 2022