องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

15 ตุลาคม 2021

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

11 ตุลาคม 2021

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

7 ตุลาคม 2021

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

7 ตุลาคม 2021

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

5 ตุลาคม 2021

เรียนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

16 กันยายน 2021

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

3 กันยายน 2021

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

15 กรกฎาคม 2021

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

6 กรกฎาคม 2021

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

26 มิถุนายน 2021