องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

22 กันยายน 2022

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

15 กันยายน 2022

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

13 กันยายน 2022

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่องวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

12 กันยายน 2022

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

1 สิงหาคม 2022

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

26 กรกฎาคม 2022

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

26 กรกฎาคม 2022

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

20 กรกฎาคม 2022

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

27 มิถุนายน 2022

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

15 มิถุนายน 2022