องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

แจ้งผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และผลการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ ๑ และคนที่ ๒

2 กุมภาพันธ์ 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

2 กุมภาพันธ์ 2023

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

23 มกราคม 2023

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

5 มกราคม 2023

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

5 มกราคม 2023

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

14 ธันวาคม 2022

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

22 กันยายน 2022

การปิดสมัยประชุมสภาองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

15 กันยายน 2022

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

14 กันยายน 2022

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

13 กันยายน 2022