องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

3 พฤษภาคม 2021

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

18 มีนาคม 2021

คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

3 มีนาคม 2021

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

22 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดสมัยประชุมสภา อบจ.อ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

18 กุมภาพันธ์ 2021

แจ้งผลการเลือกตั้งประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบจ.อ่างทอง

18 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งแรก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

16 กุมภาพันธ์ 2021