องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

15 กรกฎาคม 2021

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

6 กรกฎาคม 2021

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

26 มิถุนายน 2021

ผลการเลือกประธานกรรมการ เลขานุการ และคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทั้ง ๔ คณะ

28 พฤษภาคม 2021

ประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

21 พฤษภาคม 2021

การขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

3 พฤษภาคม 2021

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

18 มีนาคม 2021

คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

3 มีนาคม 2021

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

22 กุมภาพันธ์ 2021

กำหนดสมัยประชุมสภา อบจ.อ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕

18 กุมภาพันธ์ 2021