องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

28 เมษายน 2023

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5)

24 เมษายน 2023

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2566

21 เมษายน 2023

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3

18 เมษายน 2023

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11 เมษายน 2023

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4)

27 มีนาคม 2023

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2/พ.ศ. 2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 มีนาคม 2023

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/พ.ศ.2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

7 มีนาคม 2023

กรอบการประสานโครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดอ่างทอง

1 มีนาคม 2023

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง (พ.ศ.2566-2570)

1 มีนาคม 2023