องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การอนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2 เมษายน 2024

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/ พ.ศ 2567) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

22 มีนาคม 2024

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 7)

27 กุมภาพันธ์ 2024

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก้ไข (ครั้งที่1/2567) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

14 กุมภาพันธ์ 2024

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7 กุมภาพันธ์ 2024

การอนมุัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7 กุมภาพันธ์ 2024

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

7 กุมภาพันธ์ 2024

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

7 กุมภาพันธ์ 2024

ให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

30 มกราคม 2024

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

22 มกราคม 2024