องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.65-31 ธ.ค.65)

25 มกราคม 2023

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

25 มกราคม 2023

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

20 มกราคม 2023

แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2

10 มกราคม 2023

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

5 มกราคม 2023

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่ววนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 มกราคม 2023

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2565

21 ธันวาคม 2022

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

19 ธันวาคม 2022

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2565

19 ธันวาคม 2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

9 ธันวาคม 2022