องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6 กรกฎาคม 2021

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

31 พฤษภาคม 2021

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

24 พฤษภาคม 2021

การอนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 พฤษภาคม 2021

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

3 พฤษภาคม 2021

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6

21 เมษายน 2021

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 เมษายน 2021

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

25 มีนาคม 2021

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

18 มีนาคม 2021

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 มีนาคม 2021