องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

1 เมษายน 2024

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

7 มีนาคม 2024

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

12 กุมภาพันธ์ 2024

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

2 กุมภาพันธ์ 2024

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

8 มกราคม 2024

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

1 พฤศจิกายน 2023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

2 ตุลาคม 2023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

3 สิงหาคม 2023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

3 สิงหาคม 2023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

4 กรกฎาคม 2023