องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

31 มกราคม 2023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

4 มกราคม 2023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

6 ธันวาคม 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

7 พฤศจิกายน 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕

12 ตุลาคม 2022

สรุปผลกการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

3 ตุลาคม 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

13 กันยายน 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

2 สิงหาคม 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

4 กรกฎาคม 2022

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

8 มิถุนายน 2022