องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

25 เมษายน 2023

แบบรายงานการรับของขวัญของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

18 เมษายน 2023

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

12 เมษายน 2023

การนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

12 เมษายน 2023

แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม Do’s & Don’ts

12 เมษายน 2023

คณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่าทอง

12 เมษายน 2023

รายงานสรุปสถิติจำนวนการให้บริการของผู้มาขอรับบริการ

12 เมษายน 2023

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

11 เมษายน 2023

ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

11 เมษายน 2023

การดำเนินการตามเจตนารมณ์ No Gift Policy

10 เมษายน 2023