องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินงาน อบจ.อ่างทอง ประจำปี 2564

7 มิถุนายน 2022

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบจ.อ่างทอง

22 เมษายน 2022

รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

8 เมษายน 2022

รายงานสรุปสถิติจำนวนการให้บริการของผู้มาขอรับบริการ

7 เมษายน 2022

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง

5 พฤศจิกายน 2021

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

27 มีนาคม 2021

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

17 กุมภาพันธ์ 2021

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อ่างทอง

20 มกราคม 2021

การบริหารเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 พฤศจิกายน 2020

รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

28 ตุลาคม 2020