องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

11 มิถุนายน 2024
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

7 มิถุนายน 2024

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

22 มีนาคม 2024

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ อบจ.อ่างทอง

19 มีนาคม 2024

แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

15 มีนาคม 2024

รายงานผลดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบจ.อ่างทอง

20 กุมภาพันธ์ 2024

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ อบจ.อ่างทอง

20 กุมภาพันธ์ 2024

รายงานผลดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบจ.อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 กุมภาพันธ์ 2024
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

13 กุมภาพันธ์ 2024

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

6 กุมภาพันธ์ 2024