องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม (เล็ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

จุดประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.อ่างทอง พิจารณาการจัดทำ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา อบจ.อ่างทองพิจารณาเพื่อไปจัดทำแผนพัฒนาฯต่อไป โดยมี ปลัด รองปลัดอบจ.อ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัด อบจ.อ่างทอง ผู้แทนประชาคมจังหวัด จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยในที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้
๑. พิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/พ.ศ.๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (๒.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (๓.๓) แผนงานการเกษตร ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๑ โครงการ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐๐ โครงการ รวมทั้งหมด ๒ ยุทธศาสตร์ ๒ แผนงาน ในปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๔๑๖ โครงการ

ผลจากการมีส่วนร่วม คณะกรรมการสนับสนุนเห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒/พ.ศ.๒๕๖๗) และนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/mrJ9JY5yVsL7MsgU/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/y7fvhH1qG2kbZPoA/?mibextid=WC7FNe